HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thống kê truy cập

  free counters
  Gốc > Chia sẻ kinh nghiệm > Web - Blog >

  Ba dãy ô vuông 3 màu bay quanh chuột

  Với đoạn code dưới đây, con trỏ chuột của trang Violet được "tô điểm" xung quanh "nó" 3 màu sắc khác nhau, 3 màu sắc này sẽ xoay quanh con trỏ chuột với hiệu ứng hình xoắn ốc khá đẹp

  Thầy Cô copy và dán code vào khối chính bất kỳ.

  Lưu ý: BV không khuyến nghị Thầy Cô dùng quá nhiều code trên trang riêng vì lý do gây chậm web.

   

  <script type="text/javascript">

  if ((document.getElementById) &&
  window.addEventListener || window.attachEvent){
  (function(){
  //Configure here...
  var xCol = "#ff0000";
  var yCol = "green";
  var zCol = "#0000ff";
  var n = 10; //number of dots per trail.
  var t = 40; //setTimeout speed.
  var s = 0.2; //effect speed.
  //End.
  var r,h,w;
  var d = document;
  var my = 10;
  var mx = 10;
  var stp = 0;
  var evn = 360/3;
  var vx = new Array();
  var vy = new Array();
  var vz = new Array();
  var dy = new Array();
  var dx = new Array();
  var pix = "px";
  var strictmod = ((document.compatMode) &&
  document.compatMode.indexOf("CSS") != -1);
  var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
  var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
  var idx = d.getElementsByTagName('div').length;
  for (i = 0; i < n; i++){
  var dims = (i+1)/2;
  d.write('<div id="x'+(idx+i)+'" style="position:absolute;'
  +'top:0px;left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+xCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
  +'<div id="y'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
  +'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+yCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
  +'<div id="z'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
  +'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
  +'background-color:'+zCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>');
  }
  if (domWw) r = window;
  else{
  if (d.documentElement &&
  typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&
  d.documentElement.clientWidth != 0)
  r = d.documentElement;
  else{
  if (d.body &&
  typeof d.body.clientWidth == "number")
  r = d.body;
  }
  }
  function winsize(){
  var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
  if (domWw){
  if (d.documentElement && d.defaultView &&
  typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number"){
  oh = d.documentElement.offsetHeight;
  sy = d.defaultView.scrollMaxY;
  ow = d.documentElement.offsetWidth;
  sx = d.defaultView.scrollMaxX;
  rh = oh-sy;
  rw = ow-sx;
  }
  else{
  rh = r.innerHeight;
  rw = r.innerWidth;
  }
  h = rh;
  w = rw;
  }
  else{
  h = r.clientHeight;
  w = r.clientWidth;
  }
  }
  function scrl(yx){
  var y,x;
  if (domSy){
  y = r.pageYOffset;
  x = r.pageXOffset;
  }
  else{
  y = r.scrollTop;
  x = r.scrollLeft;
  }
  return (yx == 0)?y:x;
  }
  function mouse(e){
  var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
  if (!e) e = window.event;
  if (typeof e.pageY == 'number'){
  my = e.pageY - msy + 16;
  mx = e.pageX + 6;
  }
  else{
  my = e.clientY - msy + 16;
  mx = e.clientX + 6;
  }
  if (my > h-65) my = h-65;
  if (mx > w-50) mx = w-50;
  }
  function assgn(){
  for (j = 0; j < 3; j++){
  dy[j] = my + 50 * Math.cos(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) + scrl(0) + pix;
  dx[j] = mx + 50 * Math.sin(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) * Math.sin(stp/4) + pix;
  }
  stp+=s;
  for (i = 0; i < n; i++){
  if (i < n-1){
  vx[i].top = vx[i+1].top; vx[i].left = vx[i+1].left;
  vy[i].top = vy[i+1].top; vy[i].left = vy[i+1].left;
  vz[i].top = vz[i+1].top; vz[i].left = vz[i+1].left;
  }
  else{
  vx[i].top = dy[0]; vx[i].left = dx[0];
  vy[i].top = dy[1]; vy[i].left = dx[1];
  vz[i].top = dy[2]; vz[i].left = dx[2];
  }
  }
  setTimeout(assgn,t);
  }
  function init(){
  for (i = 0; i < n; i++){
  vx[i] = document.getElementById("x"+(idx+i)).style;
  vy[i] = document.getElementById("y"+(idx+i)).style;
  vz[i] = document.getElementById("z"+(idx+i)).style;
  }
  winsize();
  assgn();
  }
  if (window.addEventListener){
  window.addEventListener("resize",winsize,false);
  window.addEventListener("load",init,false);
  document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
  }
  else if (window.attachEvent){
  window.attachEvent("onload",init);
  document.attachEvent("onmousemove",mouse);
  window.attachEvent("onresize",winsize);
  }
  })();
  }//End.
  </script>

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Ngọc Hải Bằng @ 01:14 06/10/2012
  Số lượt xem: 1049
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến